روایی همگرا

روایی همگرا

روایی همگرا (Convergent Validity)، میزان همبستگی بین هر عامل با سوالاتش است. روایی همگرا به میزان همبستگی نزدیک مقیاس جدید با سایر متغیرها و سایر معیارهای همان سازه اشاره دارد. سازه نه تنها باید با متغیرهای مرتبط همبستگی داشته باشد، بلکه نباید با متغیرهای غیرمرتبط و نامرتبط همبستگی داشته باشد. روایی همگرا معمولا به همراه روایی واگرا  برای اعتبار سازه بیان می شود.

اعتبار همگرا را می توان در صورتی ایجاد کرد که دو سازه مشابه با یکدیگر مطابقت داشته باشند، در حالی که اعتبار تمایز برای دو سازه غیرمشابه که به راحتی قابل تمایز هستند اعمال می شود.شواهد همگرا به بهترین وجه نسبت به شواهد متمایز تفسیر می شوند. یعنی الگوهای همبستگی بین دو معیار غیرمشابه باید کم باشد در حالی که همبستگی با معیارهای مشابه باید به طور قابل ملاحظه ای بیشتر باشد.

شاخص میانگین واریانس استخراج شده

میانگین واریانس استخراج شده (AVE) average variance extracted، برای بررسی روایی همگرای سازه ها استفاده می شود. شاخص (AVE) اندازه گیری مقدار واریانسی است که توسط یک سازه در رابطه با مقدار واریانس ناشی از خطای اندازه گیری گرفته می شود. فورنل و لارکر (۱۹۸۱)، شاخص  AVE را برای بررسی روایی همگرا پیشنهاد کردند. این شاخص براساس  بار عاملی سازه های مدل معادلات ساختاری محاسبه می شود. روایی همگرا براساس شاخص AVE از شاخص های برازش مدل معادلات ساختاری محسوب می شود.

همانند توضیحات بیان شده برای روایی همگرا، شاخص AVE، همبستگی میان سازه های مشابه است. بنابراین هرچه میزان همبستگی بیشتر باشد، شاخص AVE اعتبار بیشتری دارد. همچنین روایی همگرای سازه بیشتر می شود. AVE به طور ذاتی به مدل عامل مشترک گره خورده است. بنابراین مشخص نیست که چگونه AVE را برای سازه‌های مدل‌سازی شده به عنوان ترکیب تفسیر شود. در نتیجه، محاسبات به‌طور پیش‌فرض برای سازه‌هایی که به‌عنوان عوامل رایج مدل‌سازی شده‌اند، رد می‌شود. این امکان وجود دارد که محاسبات AVE را برای سازه‌هایی که به عنوان کامپوزیت مدل‌سازی شده‌اند، اجباری باشند.

AVE برای هر ساختار را می توان با مجموع مجذورهای بارهای عامل کاملاً استاندارد شده تقسیم بر این مجموع به اضافه مجموع واریانس های خطا برای شاخص ها بدست آورد. فرمول شاخص AVE  به صورت زیر است:

فرمول شاخص AVE برای روایی همگرا
فرمول شاخص AVE برای روایی همگرا

λi همان بار عاملی سازه در مدل است. εi  نیز مقدار خطای سازه است. همچنین  var(εi) = 1 – λ²i. به شکل زیر توجه کنید.

مدل مرتبط با فرمول AVE
مدل مرتبط با فرمول AVE

شاخص AVE مقدار بین صفر و یک را به دست می دهد. شاخص AVE می بایست بزرگتر از ۰.۵ باشد. هر چه به عدد یک نزدیک تر باشد مقدار روایی همگرا بیشتر است.

محاسبه شاخص AVE در نرم افزار PLS

شاخص AVEبه عنوان معیارهای برازش مدل در مدل معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی در نرم افزار SMARTPLS استفاده می شود. برای محاسبه این شاخص، ابتدا در منوی CALCULATE، الگوریتم PLS اجرا می شود. در خروجی های مدل گزینه سوم CONSTRUCT RELIABILITY AND VALIDITY انتخاب می شود.

محاسبه روایی همگرا در pLS-1
محاسبه روایی همگرا در pLS-1

یک پنجره باز می شود که شامل جدول و نمودارهای گرافیکی است. گزینه چهارم شاخص AVE را نشان می دهد.

محاسبه روایی همگرا در pLS-2
محاسبه روایی همگرا در pLS-2

همان طور که بیان شد شاخص AVE باید از ۰.۵ بیشتر باشد. همچنین در نمودار شاخص AVE، اگر مقدار پایایی مرکب متغیر از ۰.۵ کمتر باشد، نمودار آن به رنگ قرمز نشان داده می شود.

محاسبه روایی همگرا در pLS-3
محاسبه روایی همگرا در pLS-3

منبع

 Henseler, J., Ringle, C. M., Sarstedt, M., 2014. A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. Journal of the Academy of Marketing Science 43 (1), 115–۱۳۵.

Kock, N. (2019). From composites to factors: Bridging the gap between PLS and covariance‐based structural equation modeling. Information Systems Journal, 29(3), 674-706

برای آموزش محاسبه شاخص روایی همگرا روی لینک زیر کلیک نمایید.

آموزش محاسبه روایی همگرا

۲ نظر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مدیر آماری