روش MOORA

روش MOORA

روش MOORA مخفف (Multi-Objective Optimization on the basis of Ratio Analysis) برای  انتخاب بهترین گزینه براساس تعدادی معیار استفاده می شود. روش مورا، که توسط (Brauers (2004 معرفی شد، روش بهینه سازی چندهدفه است که با موفقیت می تواند برای حل مسائل تصمیم گیری پیچیده  استفاده شود. روش مورا با یک ماتریس تصمیم گیری شروع می کند که عملکرد گزینه های مختلف را با توجه به شاخص های مختلف (اهداف) نشان می دهد.

در مدل های تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) یا هدف وزن دهی به معیار است یا هدف رتبه بندی گزینه است. روش مورا از نوع رتبه بندی گزینه ها است. این روش ارزیابی ماتریس گزینه ها براساس معیارها مبتنی بر نسبت های مختلف است.

تشکیل ماتریس تصمیم در روش MOORA

اولین گام در روش مورا تشکیل ماتریس تصمیم روش مورا شامل ماتریس معیار-گزینه است. سلول‌های ماتریس امتیاز هر گزینه‌ها نسبت به آن معیار می‌باشد. هر درایه ماتریس تصمیم را با xij نشان می‌دهند.

 

ماتریس تصمیم در روش مورا
ماتریس تصمیم در روش مورا

نوع معیارها و وزن معیارها مشخص می شوند. منظور از نوع معیار یعنی مشخص شود که معیار جنبه مثبت دارد یا منفی. معیارهای مثبت معیارهایی هستند که هرچقدر افزایش یابند برای سیستم بهتر هستند مانند رضایت. معیارهای منفی معیارهایی هستند که هر چقدر کاهش یابند برای سیستم بهتر هستند مانند ریسک.

نرمال سازی ماتریس تصمیم در روش MOORA

برای نرمال سازی در روش مورا  از روش نرمال سازی برداری استفاده می‌شود.

ماتریس نرمال شده در روش مورا
ماتریس نرمال شده در روش مورا
فرمول نرمال سازی روش مورا
فرمول نرمال سازی روش مورا

وزن معیارها نیز باید با استفاده از روشهای دیگر از سایر روش های وزن دهی مانند آنتروپی شانون محاسبه شود و به عنوان ورودی به این تکنیک داده شود.

انتخاب بهترین گزینه در روش MOORA

در این قسمت باید گزینه ها را بر اساس رویکرد سیستم نسبت رتبه بندی نمود. در این روش بعد از نرمال کردن داده ها باید مجموع معیارهای مثبت را از مجموع معیارهای منفی کم کرد.  حاصل بیشتر نشان از برتری گزینه می دهد.

دسته بندی معیارها در روش مورا
دسته بندی معیارها در روش مورا

در نهایت باید گزینه ها را بر اساس رویکرد نقطه مرجع رتبه بندی کرد. در این رویکرد نیز هر معیار از مقدار ایده آلش کم می شود. در آخر ماکزیمم مقدارانتخاب می شود گزینه بهینه گزینه ای است که دارای کمترین مقدار باشد.

انتخاب بهترین گزینه در روش مورا
انتخاب بهترین گزینه در روش مورا

منبع

Brauers WKM, Balezentis A, Balezentis T (2011) MULTIMOORA for the EU member states updated with fuzzy number theory. Technol Econ Dev Eco 17(2):259–۲۹۰

Brauers WKM, Zavadskas EK (2006) The MOORA method and its application to privatization in a transition economy. Control Cybern 35(2):445–۴۶۹

برای آموزش روش MOORA بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

آموزش روش MOORA

مدیر آماری-مشاوره آماری-STATISTICAL-CONSULTING

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مدیر آماری