آزمون سوبل

آزمون سوبل

آزمون سوبل

آزمون سوبل  (SOBEL)، برای آزمودن تاثیر یک متغیر میانجی در مدل معادلات ساختاری یا رابطه رگرسیونی بین متغیر مستقل و وابسته استفاده می شود. یک مدل میانجی دار به دنبال شناسایی رابطه مشاهده شده بین یک متغیر مستقل و یک متغیر وابسته از طریق گنجاندن یک متغیر فرضی سوم، معروف به متغیر میانجی است. یک آزمون پرکاربرد بنام آزمون سوبل نیز وجود داردکه برای معناداری تاثیر میانجی یک متغیر در رابطه میان دو متغیر دیگر بکار می رود.

یکی از عیوب آزمون سوبل این است که احتیاج به داده های زیاد برای کسب یک نتیجه دقیق و معتبر دارد.در مواقعی که حجم نمونه اندک است ، می بایست از همان فرمان بوت استرپینگ استفاده نمود و اجرای آزمون سوبل بی فایده و اضافی است. یک آمار آزمون معنی دار شواهدی را ارائه می دهد که یک متغیر مستقل اثر غیرمستقیم (یعنی اثری که به طور کامل یا جزئی از طریق متغیر دیگری واسطه می شود) بر متغیر وابسته دارد.

این با آزمایش این فرضیه  که هیچ تفاوت آماری بین اثر کل (یعنی تأثیر یک متغیر مستقل مشخص شده بر متغیر وابسته) و اثر مستقیم (یعنی تأثیر همان متغیر مستقل بر متغیر وابسته وجود ندارد) انجام می شود.  پس از در نظر گرفتن تأثیر یک میانجی بالقوه این تاثیر مشخص می شود.

آموزش آزمون سوبل

متغیر میانجی، متغیری است که جهت یا میزان رابطه­ ی میان متغیرهای مستقل و وابسته را تحت تأثیر قرار می­ دهد. به عبارت دیگر متغیر میانجی متغیری است، که بطور غیر مستقیم از طریق تحت تأثیر قرار گرفتن از متغیر مستقل بر متغیر وابسته اثر می­ گذارد. متغیر میانجی را می توان متغیر مستقل دوم نیز نامید. به عبارت دیگر، هر متغیری که دو یا چند متغیر دیگر را به هم ربط می دهد، یا به گونه ای بر روابط آن ها تأثیر می گذارد متغیر میانجی نام دارد. در آزمون سوبل، یک مقدار Z-value از طریق فرمول زیر بدست می آید که در صورت بیشتر شدن این مقدار از ۱٫۹۶ می توان در سطح ۹۵ درصد معنادار بودن تاثیر میانجی یک متغیر را تایید نمود.

"فرمول

که در آن:

a: مقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانجی

b: مقدار ضریب مسیر میان متغیر میانجی و وابسته

Sa: خطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر مستقل و میانجی

Sb: خطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر میانجی و وابسته

آزمون میانجی به صورت نمودار
آزمون میانجی به صورت شکل

منبع

Sobel, Michael E. (1986). “Some New Results on Indirect Effects and Their Standard Errors in Covariance Structure”. Sociological Methodology۱۶: ۱۵۹–۱۸۶

Baron, Reuben M.; Kenny, David A. (1986). “The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations”. Journal of Personality and Social Psychology۵۱ (۶): ۱۱۷۳–۱۱۸۲

جهت انجام آنلاین آزمون سوبل بر روی لینک زیر کلیک کنید و تنها با وارد کردن مقادیر وارد شده مقدار z آزمون رو دریافت کنید:

انجام آنلاین محاسبه آزمون سوبل

مقالات پیشنهادی مدیر اماری به شما :

روش شناسی کیو (Q)

شادمانی سازمانی

پانل دیتا (Panel Data)

بانکداری اجتماعی

تکنیک فراترکیب

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مدیر آماری