SAMPLING

نمونه گیری

نمونه گیری

نمونه گیری در تجزیه و تحلیل آماری مورد استفاده قرار می گیرد که در آن تعداد مشاهدات از پیش تعیین شده از جمعیت بزرگتری گرفته می شود.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری