panel data

پانل دیتا (Panel Data)

پانل دیتا (Panel Data)

داده‌های پانل حاوی مشاهدات از پدیده‌های چندگانه بدست‌آمده در طول چندین دوره زمانی برای عناصر مشابه هستند. پانل دیتا ترکیبی از رگرسیون و سری زمانی.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری