گلیزر یا اشتراوس؟

گراندد تئوری گلیزر

گراندد تئوری گلیزر

گراندد تئوری گلیزر  (Glaser Grounded theory)، نوعی از روش داده بنیاد است که استراتژی گراندد تئوری را تفسیر معنای شخصی در زمینه تعامل اجتماعی می داند.

گلیزر یا اشتراوس؟

گلیزر یا اشتراوس؟

گلیزر یا اشتراوس؟ سوالی است که در ابتدای انتخاب تکنیک داده بنیاد پیش می آید. نظریه داده بنیاد به دو صورت گلیزر و اشتراوس انجام می شود.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری