گراندد تئوری گلیزر

گراندد تئوری گلیزر

گراندد تئوری گلیزر

گراندد تئوری گلیزر  (Glaser Grounded theory)، نوعی از روش داده بنیاد است که استراتژی گراندد تئوری را تفسیر معنای شخصی در زمینه تعامل اجتماعی می داند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری