پرسشنامه سناریو ویزارد

پرسشنامه تکنیک آینده پژوهی

پرسشنامه تکنیک آینده پژوهی

پرسشنامه تکنیک آینده پژوهی براساس  ماتریس تحلیل متوازن تأثیر متقابل تشکیل می شود. در آینده پژوهی، سناریوها براساس  تحلیل اعداد مرتبط با مولفه های موجود در ماتریس تحلیل متوازن تأثیر متقابل به دست می آید.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری