پایایی مرکب

پایایی ترکیبی

پایایی ترکیبی

پایایی ترکیبی (Composite Reliability)، معیاری برای اندازه گیری سازگاری درونی سنجه های مقیاس است. شاخص CR برابر با مقدار کل واریانس نمره واقعی نسبت به واریانس نمره کل مقیاس است.

ضریب Rho

ضریب Rho

ضریب Rho که به آن ضریب پایایی همگون گفته می شود، از شاخص های روایی همگرا است که برای آزمودن پایایی درونی سازه ها استفاده می شود.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری