هفت گام ساندلوسکی و باروسو

روش ساندلوسکی و باروسو

روش ساندلوسکی و باروسو

روش ساندلوسکی و باروسو الگوی منسجم فراترکیب است که اطلاعات و یافته های استخراج شده از دیگر مطالعات با موضوع مرتبط  را بررسی می کند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری