نمونه گیری کیفی

نمونه گیری در دسترس

نمونه گیری در دسترس

نمونه گیری در دسترس (Convenience Sampling)،روشی برای جمع آوری نمونه به صورت غیرتصادفی است که به راحتی در اختیار محقق قرار دارد.

نمونه گیری نظری

نمونه گیری نظری

نمونه‌ گیری نظری (theoretical sampling) روشی است که نمونه‌ها بر اساس نتایج داده‌های جمع‌آوری‌شده با هدف درک عمیق‌تر از منطقه یا توسعه نظریه‌ها انتخاب شوند.

نمونه‌ گیری هدفمند

نمونه‌ گیری هدفمند

نمونه‌ گیری هدفمند (Purposive sampling) انتخاب نمونه های خاصی است که اطلاعات زیادی در مورد موضوع مورد نظر داشته باشند. 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری