نمونه گیری سیستماتیک دایره ای

نمونه گیری سیستماتیک

نمونه گیری سیستماتیک

نمونه‌گیری سیستماتیک به عنوان یک روش نمونه‌گیری احتمالی تعریف می‌شود که در آن محقق با انتخاب یک نقطه شروع تصادفی، عناصری را از یک جامعه هدف انتخاب می‌کند و اعضای نمونه را پس از یک «فاصله نمونه‌گیری» ثابت انتخاب می‌کند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری