نمونه گیری در دسترس

نمونه گیری در دسترس

نمونه گیری در دسترس

نمونه گیری در دسترس (Convenience Sampling)،روشی برای جمع آوری نمونه به صورت غیرتصادفی است که به راحتی در اختیار محقق قرار دارد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری