نظریه داده‌بنیاد چندگانه

مالتی گراندد

مالتی گراندد

مالتی گراندد (Multi grounded)، از مشتقات نظریه داده بنیاد است که از تلفیق مفاهیم تجربی و نظری ایجاد می شود. 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری