نرمالیتی در SPSS

نمودار Q-Q

نمودار Q-Q

نمودار Q-Q یا نمودار چندک-چندک، نقش بسیار حیاتی در تجزیه و تحلیل گرافیکی و مقایسه دو توزیع احتمال با ترسیم چندک های آنها در برابر یکدیگر دارند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

آخرین اخبار

مدیر آماری