مکس کیودا

نرم افزار MAXQDA

نرم افزار MAXQDA

نرم افزار MAXQDA یک برنامه نرم افزاری است که برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی و ترکیبی به کمک کامپیوتر، طراحی شده است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری