معیار اطلاعات آکایک

معیار اطلاعات آکائیک

معیار اطلاعات آکائیک

معیار اطلاعات آکائیک (Akaike Information Criterion)یک روش ریاضی برای ارزیابی میزان تناسب یک مدل با داده هایی است که از آن تولید شده است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری