محاسبه HOLSTI INDEX

ضریب پایایی هولستی

ضریب پایایی هولستی

ضریب هولستی (Holstie) به منظور سنجش کمی روایی تحلیل کیفی استفاده می شود. این شاخص توسط هولستی، از صاحب نظران تحلیل محتوا ارائه شده است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری