متغیر IV

متغیر ابزاری (IV)

متغیر ابزاری (IV)

متغیر ابزاری (IV) یک روش آماری برای کاهش اریبی و ناسازگاری های مدل براساس یک متغیر مسقل درون زا در مدل رگرسیونی است. 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری