متغیر ابزاری (IV)

روش معادلات همزمان

روش معادلات همزمان

روش معادلات همزمان (simultaneous equations) نوعی مدل آماری هستند که در آن متغیرهای وابسته به جای متغیرهای مستقل، تابعی از متغیرهای وابسته دیگر هستند

متغیر ابزاری (IV)

متغیر ابزاری (IV)

متغیر ابزاری (IV) یک روش آماری برای کاهش اریبی و ناسازگاری های مدل براساس یک متغیر مسقل درون زا در مدل رگرسیونی است. 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری