مبانی نظری کنترل داخلی

سیستم کنترل داخلی

سیستم کنترل داخلی

مدیریت سازمان، سیاستها و روشهای مشخصی را طراحی و برقرار می‌کند تا از برآورده شدن هدفهایی که به اعتقاد مدیریت دستیابی به آنها مهم است، اطمینانی معقول به دست آورد. هریک از این سیاست‌ها و روشها را کنترل داخلی و مجموعه آنرا سیستم کنترل داخلی می‌نامند

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری