لیلیفورس

آزمون کولموگروف اسمیرنوف

آزمون کولموگروف اسمیرنوف

آزمون کولموگروف اسمیرنوف Kolmogorov-Smirnov (آزمون K-S) داده ها را با یک توزیع شناخته شده مقایسه می کند و  نشان می دهد که آیا توزیع یکسانی دارند یا خیر.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری