علم شهروندی

آموزش شهروندی

آموزش شهروندی

آموزش شهروندی، کسب آگاهی در مورد حقوق شهروندی است. این عامل، نقش مهمی در نهادینه شدن حقوق شهروندی دارد. آموزش شهروندی منجر به تحکیم و تقویت نظام ارزشی مهارت‌های شهروندی در جهت استحکام دموکراسی و مشارکت پایدار شهروندان می‌گردد.

علم شهروندی

علم شهروندی

علم شهروندی (Citizen science)، مشارکت عمومی و همکاری در تحقیقات علمی با هدف افزایش دانش علمی است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری