عامل تورم واریانس VIF

عامل تورم واریانس VIF

عامل تورم واریانس VIF

عامل تورم واریانس VIF شدت همخطی چندگانه را در تحلیل رگرسیون کمترین مربعات معمولی ارزیابی می کند. به بیان ساده شاخص VIF نشان می دهد که یک متغیر تا چه اندازه تحت تاثیر دیگر متغیرها رفتارش تغییر می کند. 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری