ضریب پایایی کریپندورف

صحت کدگذاری

صحت کدگذاری

صحت کدگذاری (Correct coding) بر انتخاب روند کدگذاری مناسب در تحلیل کیفی و برآورده سازی هدف تحلیل دلالت دارد. 

ضریب پایایی کریپندورف

ضریب پایایی کریپندورف

ضریب پایایی کریپندورف ( krippendorf coefficent)، معیاری برای اندازه گیری اعتبار تحلیل کیفی است.  کلاز کریپندورف (۲۰۰۴)، شاخص پایایی کریپندورف را معرفی کرد. آلفای کریپندورف یک ضریب پایایی توسعه یافته برای اندازه گیری توافق بین کدگذاران در تحلیل کیفی است. ا

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری