شهروندان دانشور

علم شهروندی

علم شهروندی

علم شهروندی (Citizen science)، مشارکت عمومی و همکاری در تحقیقات علمی با هدف افزایش دانش علمی است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری