شاخص ICC

ضریب پایایی درون طبقه ای

ضریب پایایی درون طبقه ای

ضریب پایایی درون طبقه ای (Intraclass Correlation Coeficient)، یک معیار ارزیابی اعتبار تحلیل کیفی است. این ضریب برای محاسبه توافق بین دو کدگذار در تحلیل کیفی استفاده می شود.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری