شاخص GOF

شاخص نکویی برازش GOF

شاخص نکویی برازش GOF

شاخص نکویی برازش GOF، به عنوان یک معیار کلی از تناسب مدل برای مدل معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی توسعه یافته است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری