شاخص های توافق کدگذاری

صحت کدگذاری

صحت کدگذاری

صحت کدگذاری (Correct coding) بر انتخاب روند کدگذاری مناسب در تحلیل کیفی و برآورده سازی هدف تحلیل دلالت دارد. 

ضریب پایایی درون طبقه ای

ضریب پایایی درون طبقه ای

ضریب پایایی درون طبقه ای (Intraclass Correlation Coeficient)، یک معیار ارزیابی اعتبار تحلیل کیفی است. این ضریب برای محاسبه توافق بین دو کدگذار در تحلیل کیفی استفاده می شود.

ضریب پایایی کریپندورف

ضریب پایایی کریپندورف

ضریب پایایی کریپندورف ( krippendorf coefficent)، معیاری برای اندازه گیری اعتبار تحلیل کیفی است.  کلاز کریپندورف (۲۰۰۴)، شاخص پایایی کریپندورف را معرفی کرد. آلفای کریپندورف یک ضریب پایایی توسعه یافته برای اندازه گیری توافق بین کدگذاران در تحلیل کیفی است. ا

شاخص های توافق کدگذاری

شاخص های توافق کدگذاری

شاخص های توافق کدگذاری (inter-coder agreement)، یا ضرایب پایایی کیفی بیانگر میزان اعتماد به تحلیل کیفی هستند. شاخص های ICA بیانگر میزان توافق بین کدگذاران نیز محسوب می شود. توافق بین کدگذاران در تحلیل کیفی، بیانگر میزان کمیت های مشابه براساس قضاوت های متفاوت نسبت به یک پدیده را نشان می دهد. 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری