شاخص های برازش مدل حداقل مربعات جزئی، آموزش SMARTPLS3، آموزش PLS3

شاخص های برازش مدل حداقل مربعات جزئی

شاخص های برازش مدل حداقل مربعات جزئی

شاخص های برازش مدل حداقل مربعات جزئی نشان می دهند مدل تجربی تا چه اندازه با مدل نظری فرض شده تطبیق دارد. این شاخص ها نشان می دهند مدل تا چه اندازه درست است. در مدل معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی رابطه علی میان چند متغیر پیش بین و وابسته بررسی می شود.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری