شاخص های آزمون مدل معادلات ساختاری

شاخص های برازش مدل حداقل مربعات جزئی

شاخص های برازش مدل حداقل مربعات جزئی

شاخص های برازش مدل حداقل مربعات جزئی نشان می دهند مدل تجربی تا چه اندازه با مدل نظری فرض شده تطبیق دارد. این شاخص ها نشان می دهند مدل تا چه اندازه درست است. در مدل معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی رابطه علی میان چند متغیر پیش بین و وابسته بررسی می شود.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری