شاخص روایی محتوایی

شاخص روایی سازهCVI

شاخص روایی سازهCVI

پرکاربردترین روش در تعیین اعتبار ابزار در تحلیل کمی است. شاخص  CVI برای بررسی اعتبار محتوا در پرسشنامه در دو سطح I-CVI (سطح آیتم) و S-CVI (سطح مقیاس) استفاده می شود. CVI توسط والتز و باسل (۱۹۸۱)، طراحی شده است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری