روش MOORA

روش MOORA

روش MOORA

روش MOORA مخفف (Multi-Objective Optimization on the basis of Ratio Analysis) برای  انتخاب بهترین گزینه براساس تعدادی معیار استفاده می شود

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری