روش MACBETH

روش MACBETH

روش MACBETH

روش MACBETH (اندازه گیری جذابیت با تکنیک ارزیابی مبتنی بر طبقه بندی) یک روش کمی سازی از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره تعاملی است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری