روش Braun & Clarke

روش براون و کلارک

روش براون و کلارک

روش براون و کلارک یکی از روش های تحلیل محتوای کیفی و بررسی متون به صورت منظم و سلسله مراتبی به منظور استخراج کد است. 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری