روش ANP

روش DEMATEL

روش DEMATEL

روش DEMATEL به عنوان یک تکنیک تصمیم گیری چند معیاره برای شناسایی اجزای زنجیره علت- معلولی یک سیستم پیچیده در نظر گرفته می شود. 

روش ANP

روش ANP

فرآیند شبکه تحلیلی (ANP) یک روش تصمیم گیری چندمعیاره است که برای شناسایی اولویت بندی معیارها استفاده می شوند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری