روش 2SLS

روش معادلات همزمان

روش معادلات همزمان

روش معادلات همزمان (simultaneous equations) نوعی مدل آماری هستند که در آن متغیرهای وابسته به جای متغیرهای مستقل، تابعی از متغیرهای وابسته دیگر هستند

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری