روش کریتیک

روش CRITIC

روش CRITIC

روش CRITIC روش عینی برای تعیین وزن معیارهاست که شامل شدت تضاد و ناسازگاری بین اجزای یک مساله تصمیم گیری است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری