روش شناسی آینده پژوهی

ارکان آینده پژوهی

ارکان آینده پژوهی

ارکان آینده پژوهی، بر تکنیک ها، ابزار و شرایط لازم برای انجام مطالعه آینده پژوهی است.  از آنجایی که آینده پژوهی یک دانش ارزش بنیان است و فرایندها، رویکردها و روش های آن وابسته به ویژگی های اجتماعی است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری