روش شناسی آمیخته

روش تحقیق آمیخته

روش تحقیق آمیخته

روش تحقیق آمیخته یک رویکرد پژوهشی است که به موجب آن محققان داده های کمی و کیفی را در یک مطالعه جمع آوری و تجزیه و تحلیل می کنند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری