روش دیمتل

روش DEMATEL

روش DEMATEL

روش DEMATEL به عنوان یک تکنیک تصمیم گیری چند معیاره برای شناسایی اجزای زنجیره علت- معلولی یک سیستم پیچیده در نظر گرفته می شود. 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری