روش براون و کلارک

شبکه مضمون

شبکه مضمون

شبکه مضمون (thematic network) تحلیل های موضوعی و شناسایی ساختار کدها و مضامین شناسایی شده برای تسهیل ساختار و ترسیم این مضامین است.

روش براون و کلارک

روش براون و کلارک

روش براون و کلارک یکی از روش های تحلیل محتوای کیفی و بررسی متون به صورت منظم و سلسله مراتبی به منظور استخراج کد است. 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری