روایی

روش ارزیابی لینکلن و گوبا

روش ارزیابی لینکلن و گوبا

روش ارزیابی لینکلن و گوبا یک تکنیک اعتبارسنجی تحلیل کیفی براساس چهار معیار اعتبارپذیری، تاییدپذیری، تکرارپذیری و اثبات‌پذیری تحقیق است.

مثلث سازی

مثلث سازی

مثلث سازی (triangulation)، در تحقیق به معنای استفاده از مجموعه داده ها، روش ها، نظریه ها و یا محققین متعدد برای پرداختن به سوال تحقیق است

روایی محتوایی

روایی محتوایی

روایی بیانگر اعتبار ابزار پرسشنامه است. روایی محتوایی یکی از انواع تعیین روایی یا اعتبار ...

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری