روایی افتراقی

روایی واگرا

روایی واگرا

روایی واگرا (divergent validity)، معیاری است که نشان می دهد اگر یک ابزار ویژگی را اندازه گیری می کند، با ویژگی های سایر ابزارها، چه تفاوتی دارد. روایی واگرا که به آن روایی افتراقی (discriminant validity)،  یا  روایی تشخیصی نیز گفته می شود، بیانگر یگانگی یک ابزار اندازه‌گیری است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری