تفکر بازتابی

تفکر انتقادی

تفکر انتقادی

تفکر انتقادی تفکر انتقادی (critical thinking) فرآیند ذهنی منضبط مفهوم سازی، بکارگیری، تحلیل، ترکیب و/یا ...

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری