تحلیل کوواریانس

تحلیل کوواریانس

تحلیل کوواریانس

تحلیل کوواریانس (ANCOVA)، روش آماری برای مقایسه دو گروه داده است که تحت تیمار یا کنترل قرار داردند و تاثیر تیمار را مشخص می کند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری