تحلیل پوششی داده ها (DEA)

کارایی

کارایی

کارایی به معنای درجه و کیفیت رسیدن به مجموعه اهداف مطلوب است. مفهوم علمی، کارایی یک واحد عبارت از مقایسۀ ورودی‌ها و خروجی‌های آن با یکدیگر است.

تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)

تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)

تحلیل پوششی داده ها یک روش برای اندازه گیری کارایی نسبی در یک گروه از واحدهای تصمیم گیری همگن (DMUs) با ورودی ها و خروجی های متعدد است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری