تحلیل نقشه اهمیت- عملکرد

تحلیل نقشه اهمیت- عملکرد (IPMA)

تحلیل نقشه اهمیت- عملکرد (IPMA)

تحلیل نقشه اهمیت- عملکرد (Importance-Performance Map Analysis)، نتایج PLS-SEM را با در نظر گرفتن عملکرد یک متغیر پنهان در مدل بیان می کند. تحلیل نقشه اهمیت- عملکرد که به آن ماتریس IPMA نیز گفته می شود، به منظور محاسبه دو شاخص میزان اهمیت و  کارایی عملکرد متغیرهای پنهان، استفاده می شود.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری