تحلیل مسیر در آموس

نرم افزار AMOS

نرم افزار AMOS

نرم افزار AMOS یک برنامه آماری است که برای مدل سازی معادلات ساختاری، تحلیل مسیر و تحلیل عاملی تاییدی استفاده می شود.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری