تحلیل عامل تاییدی در LISREL

تحلیل عامل تاییدی

تحلیل عامل تاییدی

تحلیل عامل تاییدی Confirmatory factor analysis  (CFA) یک تکنیک آماری است که برای بررسی ساختار عاملی مجموعه ای از متغیرهای مشاهده شده استفاده می شود.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری